มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

ถ้าเป็นรถหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นของ"รถพับ" โดยเฉพาะ เชิญเข้าห้องนี้ครับ

มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 01 ก.ย. 2014, 16:03

โครงการ คัดไทย ลายมืองาม ๒๕๕๗

มูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร
ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดตาก

วัตถุประสงค์
๑. ถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒. ส่งเสริมความรักสามัคคี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการเขียนบทเพลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
๓. เพื่อยกความสำคัญของภาษาไทย โดยสนับสนุนและส่งเสริมการเขียนภาษาไทย ให้ถูกต้อง ลีลามือ สวยงาม
๔. สนับสนุนการใช้รถจักรยานเดินทางไปโรงเรียนหรือไปทำธุระ แทนการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดอุบัติเหตุและพอเพียง

เป้าหมาย
โรงเรียนในพื้นที่ อำเภอเมืองตาก วังเจ้า บ้านตาก สามเงา เชิญโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป. ๔-๕-๖ ๑๐ โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๑-๒-๓ ๕ โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๔-๕-๖ ๕ โรงเรียน

รางวัล ระดับโรงเรียน
นักเรียนจะได้รับ พจนานุกรมไทย ฉบับนักเรียน ๑ เล่ม, เกียรติบัตรร่วมกิจกรรม ๑ ฉบับ
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล จักรยาน รถพับ ๑ คัน
รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล ปากกา ๘๐ พรรษา ส่งเสริมภาษาไทย รางวัลละ ๑ ด้าม

รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
พิจารณาจากผลงานเขียนรวม ทุกโรงเรียน แบ่งระดับ ประถมศึกษา ๖ รางวัล มัธยมศึกษา ๔ รางวัล

ระยะเวลาดำเนินการ
๑๒ สิงหาคม - กันยายน -ตุลาคม - พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
วันประกวด ตามนัดหมาย แข่งขันระดับโรงเรียน เสร็จภายในเดือนตุลาคม / ตัดสินรวมเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

งบประมาณ
มูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร มอบทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท, ปากกา ๔๐ ด้าม , พจนานุกรม ๖๐๐ เล่ม , เกียรติบัตร ตามจำนวนนักเรียน มูลนิธิฯ สนับสนุน รถยนต์ ให้คณะทำงานเดินทางไปโรงเรียนจัดแข่งขัน
นายสมเกียรติ พรหมอ่อน กรรมการมูลนิธิฯ มอบจักรยาน รถพับ ๒๐ คัน

กำหนดการ วิธีการ
๑. ประชุมคณะทำงาน ร่างโครงการ เสนอร่างโครงการ ประธานมูลนิธิฯ พิจารณา-อนุมัติ / ก.ค.๒๕๕๗
๒. คณะทำงานติดต่อโรงเรียน/มูลนิธิฯ มีหนังสือถึงโรงเรียน เชิญเข้าร่วมกิจกรรม/โรงเรียนตอบเข้าร่วมกิจกรรม/ส.ค.๒๕๕๗
๓. โรงเรียน คัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันโรงเรียนละ ๓๐ คน ฝึกซ้อมคัดไทย เพลงใกล้รุ่ง / ส.ค.๒๕๕๗
๔. มูลนิธิฯ และโรงเรียน กำหนด วันเวลา ไปจัดประกวดคัดไทยที่โรงเรียน โดยนัดหมายทางโทรศัพท์และหรือ ยืนยันแจ้งทาง Email ให้โรงเรียนทราบ ล่วงหน้า ก่อนวันประกวด ๑ สัปดาห์ ภายในเดือน ส.ค.- ก.ย.- ต.ค.๒๕๕๗
๕. วันแข่งขัน วันเวลาตามที่กำหนด / นักเรียนลงชื่อ / กรรมการ มูลนิธิฯ เตรียมเนื้อเพลงใกล้รุ่ง และกระดาษมีเส้น ให้นักเรียน ๑ แผ่น / นักเรียนประถม เตรียมดินสอ ยางลบ / นักเรียนมัธยมเตรียมปากกาลูกลื่น น้ำยาลบหมึก / ให้เวลานักเรียน คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง ๓๐ นาที / กรรมการ มูลนิธิฯ ตรวจ ตัดสินเสร็จภายใน ๒๐ นาที / มอบพจนานุกรมไทย ให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคน คนละ ๑ เล่ม / มอบจักรยานรถพับ ๑ คันให้ผู้ชนะเลิศระดับโรงเรียน / มอบปากกา ส่งเสริมภาษาไทย ๒ รางวัล รองชนะเลิศ (เกียรติบัตร มูลนิธิฯ จะดำเนินการจัดทำและส่งมาทางไปรษณีย์ ให้นักเรียนภายหลัง)
๖. นักเรียน คุณครูและคณะกรรมการ มูลนิธิฯ ร่วมร้องเพลงใกล้รุ่ง ๒ จบ
๗. งานเขียนนักเรียนทุกโรงเรียน แยกระดับประถม มัธยม กรรมการ รวบรวมไปพิจารณาตัดสิน เสร็จแล้วไปมอบทุนการศึกษา ๑๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ที่โรงเรียน ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๘. สรุป คณะทำงาน กรรมการ มูลนิธิฯ สรุปผลการดำเนินงาน รายงานต่อประธาน มูลนิธิฯ ภายใน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการ ดำเนินงาน
นายบุญส่ง สนใจ
นายสงัด พิมพกรณ์
นายสมเกียรติ พรหมอ่อน
โทร. ๐๘-๙๗๘๙-๔๕๔๕
นายอุดร ตันติสุนทร
ประธาน มูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร
อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

สรุปสิ้นเดือน สิงหาคม ดำเนินการไปแล้ว ๑๐ โรงเรียน ภายในเดือนกันยายน น่าจะครบ ๒๐ โรงเรียน

ความเป็นมาเป็นไป จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังทีหลังครับ
สนุกนะครับ เตรียมข้าวใส่ปิ่นโตไปกินตามเขียงนาด้วย
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 01 ก.ย. 2014, 16:08

ไปพิสูจน์ทราบว่า ลีลามือของเด็กไทย
เด็กโรงเรียนชนบท ไม่ใช่เด็กในเมือง
สวยงาม ไม่ได้แพ้เด็กพม่า ครับ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 01 ก.ย. 2014, 16:11

โรงเรียนแรก 20 ส.ค.2557 10.00 น.
โรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู มาร่วมกิจกรรม ร่วมร้องเพลงใกล้รุ่ง กันด้วยความสุขใจ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 02 ก.ย. 2014, 09:32

โรงเรียนที่ 2
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
20 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ด.ญ.กัญญ์วรา อุบลสุข ป.6 ชนะเลิศ
รถพับ Melon Classic single 16"

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 02 ก.ย. 2014, 10:17

โรงเรียนที่ 3
โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.
นักเรียน 31 คนเข้ารอบแข่งขัน ลายมือสวยพอกัน
คณะกรรมการจากมูลนิธิฯ ตัดสินไม่ขาด ต้องขอให้คณะครูช่วยชี้ขาด
เด็กหญิงอนุรดี ไชยเหง้า ป.6 ชนะเลิศ
ได้รถพับ Fuji mini pack Classic 16" single speed
คุณครูที่นี่ดีมากครับ
สอนนักเรียนทำการงานอาชีพช่างฝีมือ
มีผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย ทำสวนครัวในโรงเรียนด้วย
เด็กในชนบทโชคดี ได้คุณครูใส่ใจจริงๆ แบบนี้ เป็นเรื่องน่ายินดีครับ

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 02 ก.ย. 2014, 11:15

โรงเรียนที่ 4
โรงเรียนตลุกกลางทุ่ง ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก
เราเลือกเฉพาะโรงเรียนในชนบท นักเรียนเป็นลูกหลานชาวนา ที่ปลูกข้าวให้เรากิน
นักเรียนระดับประถม มอบพจนานุกรมไทย ถ้าเป็นมัธยม มอบดิกชันนารี
หรือแล้วแต่นักเรียนด้องการ

เห็นนักเรียนระดับมัธยมในเมือง
ขับขี่จักรยานยนต์ไปโรงเรียน หลายร้อยคัน
จอดกันแน่นในโรงเรียน โรงเรียนเลิก ซิ่งแล่นกันสนุก
พ่อแม่ผู้ปกครองใจหายใจคว่ำ ไม่รู้ตอนเย็นลูกหลานจะกลับถึงบ้านปลอดภัยไหม

โครงการนี้เกิดจาก
เห็นนักเรียนซิ่งจักรยานยนต์ในตลาด
เห็นโรงเรียนในเมืองเต็มไปด้วยจักรยานยนต์ จอดกันแน่น
คุณครูรายได้ดี ขี่รถเก๋ง รถปิคอัพ ไม่ว่ากัน ด้วยความเคารพ
แต่ถ้าช่วยสอนศิษย์ สร้างค่านิยมแบบพอเพียง ก็จะช่วยชาติได้มากนะครับ

เพราะปั่นจักรยานมา 8 ปี
เบาหวาน ความดัน ไม่มากล้ำกลาย ไม่ต้องกินยาหมอสั่ง
ตอนนี้วัย 70 สะสมจักรยานอย่างเห็นคุณค่าทุกคัน
ชักชวนให้ลูกหลานที่ กทม.ปั่นจักรยาน ให้ไปไม่ถึง 10 คัน
มอบโครงการคัดไทย 20 คัน
ยังเหลือสวย ๆ รถพับในดวงใจ อีกกว่า 20 คัน
ชีวิตแบบนี้ มีความสุขทุกวัน
เหมือนกับทุกท่านที่รักจักรยาน
ถามตัวเองว่าจริงไหม ?

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ


เซอวิสเองทุกคัน ทำไม่ได้ก็ไปหาเพื่อช่วยแนะนำ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 02 ก.ย. 2014, 13:08

ผลงาน นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง
พิมพ์เกียรติบัตร ให้นักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรม ให้นักเรียนดีใจ
พ่อแม่ผู้ปกครองดีใจ เห็นคุณค่าสำคัญของภาษาไทย ในฐานะวัฒนธรรมของชาติ

เรื่องปั่นจักรยาน
กลางเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ลูกหลานชวนไปเที่ยวญี่ปุ่นเมือง Fukuoka และนอกเมือง
ทั้ง 9 วัน ในเมืองและนอกเมือง เห็นคนขี่จักรยานยนต์ 2-3 คันเท่านั้น
เห็นนักเรียน ระดับมัธยมปั่นจักรยาน มาจอดที่สถานีรถไฟ จอดที่ท่ารถโดยสาร หลายร้อยคัน
แล้วขึ้นรถไฟ รถโดยสารไปโรงเรียน ส่วนเด็กเล็ก ผู้ปกครองไปส่งที่โรงเรียน ระดับประถมเดินไปโรงเรียน
ไม่เห็นนักเรียนขับขี่จักรยานยนต์แม้แต่คนเดียว ยืนยัน
ในเมืองหน้าตึกอาคารที่ทำงาน มีรถจักรยานจอดริมทางเท้าทุกแห่ง
ญี่ปุ่นทำจักรยานยนต์ขาย แต่คนญี่ปุ่นไม่นิยมใช้เอง

แต่คนในประเทศกำลังพัฒนา
ไทย เวียดนาม กัมพูชา พม่า
ใช้มอเตอร์ไซค์กันอย่างเมามัน ... น่าคิดครับท่าน

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 02 ก.ย. 2014, 13:53

โรงเรียนที่ 5
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ต.วังจันทร์ อ.ามเงา จ.ตาก
นักเรียนได้ Miyata Alumi 16"
มอบยางนอกยางในให้ไว้เป็นอะหลั่ยด้วย

แต่ละโรงเรียนที่ไปทำกิจกรรม ระยะทางประมาณ 100 ก.ม.
เชิญไป 20 โรงเรียน ตอบรับกลับมา 14 โรงเรียน
สิงหาคม ดำเนินการไปแล้ว 10 โรงเรียน
อีก 4 โรงเรียนกำหนดทำในเดือนกันยายน
อีก 6 โรงเรียน ยังเงียบๆ อยู่ /
โรงเรียนอาจไม่พร้อม ?
ครูอาจไม่พร้อม ?
นักเรียนอาจไม่พร้อม ?

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 02 ก.ย. 2014, 14:23

โรงเรียนที่ 6
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก / ระดับมัธยมศึกษา
22 ส.ค.2557 เวลา 14.00 น.
น.ส.ณัฐกานต์ หมอกสุข ม.6 ชนะเลิศ
Zero-One singlespeed 20"

มูลนิธิฯ มอบหนังสือธรรมะ 12 เล่มให้ห้องสมุดทุกโรงเรียน
คุณครูเห็นนักเรียนได้จักรยาน นึกสนุก แนะนำให้จัดแข่งขันระดับครู
เชิญคุณครูภาษาไทย มาแข่งคัดไทยกัน
ไม่รู้จะมีคุณครูท่านใดกล้ารับคำท้าไหม
ถ้ามีจะจัดรถพับให้ 10 คัน
เฉพาะ สพท.ตาก เขต 1 ครับ

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285

Re: มอบรถพับ 20 คัน รางวัล คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง นักเรียนชนบท ลูกหลานชาวนา

โพสต์ โดย สมเกียรติ » 02 ก.ย. 2014, 15:29

โรงเรียนที่ 7
มอบ Nissan March 20" 6 speed
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก / ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ น.ส.บุษยา มุ่ยแดง ม.6
รอง 2 คน มอบปากกา ๘๐ พรรษา ส่งเสริมภาษาไทย
ด.ช.ภาคภูมิ หมวกคำ ม.1
และ น.ส.นิธิพร ใสปา ม.6
คัดไทย เพลงใกล้รุ่ง ตัวบรรจง เต็มบรรทัด ให้เวลา 30 นาที

ข้อสังเกต...
ทั้ง 10 โรงเรียน มีแต่นักเรียนหญิง ชนะเลิศ
นักเรียนชายมีเข้ารอบ ทำท่าจะชนะเลิศ แต่สุดท้ายแพ้นักเรียนหญิง

10 โรงเรียน นักเรียน โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาการศึกษา ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก ร้องเพลงใกล้รุ่ง --- ไพเราะ น่าฟัง ที่สุด

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=1049867&start=285ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน